STATUTEN SENIOREN RIJKEL

 

Art.1.  Bij de oprichting in April 2001 werd als naam gekozen SENIOREN RIJKEL met als lokaal het Parochiecentrum van Rijkel, gelegen in de D. Van Leeuwenstraat z/n.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op dezelfde datum van het volgend jaar.

Art.2.      De vereniging heeft als doel het sociale en culturele leven van onze senioren te bevorderen en dit in vriendschap tussen al haar leden.

Art.3.      De senioren Rijkel hebben zich aangesloten bij de seniorenraad van Borgloon dit voor het bevorderen en organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de gepensioneerde organisaties onderling en aanvaarden daardoor de statuten en huishoudelijke reglementen van deze raad. Hieruit volgt dat één bestuurslid van de senioren Rijkel zetelt in de senioren raad van Borgloon met beperkt beslissingsrecht ten op zichtte van de senioren Rijkel.

 

Art.4.      Bij de oprichting werd een bestuursraad gekozen die bestaat uit 8 leden, Voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en 4 leden. Tevens werd er een werkgroep opgericht die bestaat uit 6 aangesloten leden.(zonder stemrecht).Vanaf 2018 werd het bestuur uitgebreid naar 13 leden waarvan allen stemrecht hebben.

 

Art.5.      De dertien bestuursleden zijn driejaarlijks herkiesbaar. De bestuursfuncties worden verdeelt en gekozen door de dertien gekozenen onderling. Kandidaturen worden 10 dagen voor het uitschrijven van de verkiezingen schriftelijk verwacht bij de voorzitter.

 

Art.6.      Indien er één bestuurslid wegvalt, hebben de overige leden van de raad het recht één nieuw lid aan te stellen. Zijn mandaat loopt ten einde bij de nieuwe verkiezingen.

 

Art.7.      De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging. De Voorzitter en de ondervoorzitter zijn de enige gevolmachtigde leden die tweemaandelijks toezicht houden op de rekeningen en het beheer daarvan. De penningmeester is alleen gemachtigd voor geldelijke verhandelingen tot maximum 250€.

 

Art.8.      Het bestuur zal op regelmatige tijdstippen vergaderen minimum 6 maal per jaar. En minstens één maal per jaar een algemene vergadering houden met nazicht en goedkeuring van het kasverslag.

 

Art.9.      De leden ontvangen de schriftelijke oproep tot de algemene vergadering tenminste vijf kalender dagen ervoor.

 

Art.10.   Wanneer de bestuursraad het nodig acht, of wanneer er schriftelijk om verzocht wordt door tenminste één vierde van de leden kunnen er tijdens het jaar één of meer buitengewone algemene vergaderingen gehouden worden, indien de vooropgestelde agendapunten gekend zijn.

 

Art.11.   De bestuursraad vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden. De bestuursleden kunnen geen persoonlijke verbintenissen voor de vereniging afsluiten.

 

Art.12.   Om geldig te beraadslagen moeten er minstens de helft plus één lid van de bestuursraad aanwezig zijn. In geval van gelijkheid is de stem van de Voorzitter beslissend. Bij afwezigheid van de Voorzitter neemt de ondervoorzitter het voorzittersschap van de  vergadering waar. Bij afwezigheid van Voorzitter en ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris en bij afwezigheid van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris wordt de functie waargenomen door het oudste aanwezig bestuurslid.

 

Art.13.   De senioren Rijkel zijn een vereniging met beperkte verantwoordelijkheid. Zij is enkel verbonden tot het maatschappelijke bezit van de senioren Rijkel, dat gevormd wordt door de bijdragen van de actieve en sympathiserende leden en door de toelage van de overheidsinstanties.

 

Art.14.   Het bestuur en haar werkgroep kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook die zich tijdens de activiteiten voordoen. Hetzelfde geld voor eventuele diefstal van persoonlijke bezittingen of geld.

 

Art.15.   Het bestuur sluit een groepsverzekering af waarvan de modaliteiten zijn vermeld in een polis die door ieder lid kan worden  ingekeken.

 

Art.16.  
a) Aansluiten.
 Om opgenomen te worden moet men :

- Zijn bijdrage als lid van de vereniging betalen.

- Zich houden aan de statuten, evenals aan het huishoudelijk reglement.

- Kandidaat leden kunnen vrijblijvend aan 3 opeenvolgende activiteiten deel   nemen waarna het bestuur zich akkoord verklaart met de aansluiting.
- De leeftijd van 50 jaar bereikt hebben en niet meer als actief werkend beschouwd worden (eventueel één persoon per gezin mag nog actiefwerkend zijn).
b) Uitsluiten:

Kan uit de vereniging gesloten worden :
- Een lid dat door zijn slecht gedrag de achting van de leden niet waardig

- Een lid dat de werking en het doel van de vereniging tegen werkt.   

- Ieder lid dat zich niet kan en wil schikken naar de statuten en het huishoudelijk reglement,zal een aangetekend schrijven van het bestuur ontvangen waarin hij of zij verzocht wordt de vereniging te verlaten.

 

 

Art.17.   In geval van ontbinding van de vereniging worden de resterende gelden en bezittingen volledig aan een goed doel in een bejaarde instelling geschonken. Dit wordt beslist door de meerderheid van de actieve leden van het laatste jaar. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

 

Art.18.   De bestuursraad vertegenwoordigt alle aangesloten leden en beslist over zaken  welke in onderhorige statuten niet geregeld  worden. De statuten kunnen ten alle tijden door het bestuur aangepast worden en op de eerst volgende algemene vergadering kenbaar  gemaakt worden. Indien het de leden aanbelangt wordt dit medegedeeld op de volgende activiteit.

 

Art.19.   Deze statuten werden punt voor  punt behandeld en goedgekeurd door de bestuursraad, voor dit doel speciaal bijeengeroepen op maandag 6/5/2002, en alle leden mee gedeeld en ter ondertekening voor gelegd op de buitengewone algemene vergadering van maandag 24/06/2002

 

27/09/2005 Herschikking van bestuursfuncties.

Door verkiezing zie PV 34-05 punt 3. Kenbaar gemaakt op 17/11/2005 aan algemene vergadering van alle leden.

 

Voorzitter: Thys Joseph

Ondervoorzitter: Hauffman Roger

Secretaris: Lenaerts Julien

Penningmeester: Freson Jos

 

Overige bestuursleden :

Pulinx Caroline, Sardons Jeanine, Lenaerts Lilia, Boffin Hilda, Surinx Roger, Diels Robert, Creten Clement, Meekers Roger.

 

26/01/2010 Herschikking van bestuursfuncties.

Door verkiezing zie PV 60-10 punt 4. Kenbaar gemaakt op 04/03/2010 via maandkalender 03-04/2010 aan alle leden.

 

Voorzitter: Thys Joseph

Ondervoorzitter: Hauffman Roger

Secretaris: Lenaerts Julien

Penningmeester: Freson Jos

 

Overige bestuursleden :

Helaers Celine, Pulinx Caroline, Sardons Jeanine, Lenaerts Lilia, Boffin Hilda, Creten Clement, Vanheer Marleen, Henderix Jos.


28/11/2012 Herschikking van bestuursfuncties.

Door mondeling ontslag van Helaers Celine en Creten Clement zie PV 77-12  deel 2 varia.

Kenbaar gemaakt aan de leden door voorzitter op nieuwjaarsreceptie van 03/01/2013


Voorzitter : Thys Joseph

Ondervoorzitter : Hauffman Roger

Secretaris : Lenaerts Julien

Penningmeester : Freson Jos


Overige bestuursleden :

Pulinx Caroline, Sardons Jeanine, Lenaerts Lilia, Boffin Hilda, Vanheer Marleen, Henderix Jos.


21/09/2016 Herschikking van de bestuursfuncties.


Voorzitter : Thys Joseph

Ondervoorzitter : Hauffman Roger

Secretaris : Lenaerts Julien

Penningmeester : Freson Jos


Overige bestuursleden :

Pulinx Caroline, Sardons Jeanine, Lenaerts Lilia, Boffin Hilda, Vanheer Marleen, Henderix Jos, Doucé Xavier, Wouters Irma.


25/01/2017 Herschikking van de bestuursfuncties.

Na officieel ontslag van Jos Freson op de Algemeen Vergadering van  5 januari 2017 werd Xavier Doucé als enige kandidaat weerhouden voor de functie van penningmeester. Deze aanstelling werd bevestigd op de bestuursvergadering van 25/01/2017 met unanimiteit van stemmen.


Voorzitter : Thys Joseph

Ondervoorzitter : Hauffman Roger

Secretaris : Lenaerts Julien

Penningmeester : Doucé Xavier


Overige bestuursleden :

Pulinx Caroline, Sardons Jeanine, Lenaerts Lilia, Boffin Hilda, Vanheer Marleen, Henderix Jos, Wouters Irma.


4/01/2018 Herschikking van de bestuurfuncties.

Na officieel ontslag van Lilia Lenaerts en Jeanine Sardons op de Algemeen Vergadering van 4 januari 2018 werden de bestuursfuncties als volgt herschikt : Secretaris Jos Henderix in plaats van Lenaerts Julien die wordt benoemd tot gewoon bestuurslid. Nieuwe bestuursleden voorgedragen en verkozen : Jeanine Martens, Marcel Lesuisse, Viviane Pirlotte, Josse Corthouts en Benny Buntinx.  De wijzigingen en aanstellingen van de bestuursleden werd bevestigd op de bestuursvergadering van 24/01/2018 met unanimiteit van stemmen.


Voorzitter : Thys Joseph

Ondervoorzitter : Hauffman Roger

Secretaris : Henderix Jos

Penningmeester : Doucé Xavier


Overige bestuursleden : Pulinx Caroline, Boffin Hilda, Vanheer Marleen, Wouters Irma, Jeanine Martens, Marcel Lesuisse, Viviane Pirlotte, Josse Corthouts, Benny Buntinx.